สื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Color

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=_L42u47v41c&list=PLHgsp7VP-mchLOPfO4sGn6YO-E9ss-1vv&index=42

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง