สื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Prepositons

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=1H6UC9E4qyk&list=PLHgsp7VP-mchLOPfO4sGn6YO-E9ss-1vv&index=39

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง