สื่อการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ม.1 อธิบายคำเปรียบเทียบ คำที่มีหลายความหมาย

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=R-PDPTJfVDc&index=12&list=PLHgsp7VP-mcjPKI3MCcXReywm9JeGM0_g

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง