สื่อการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ม.1 การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=ecYSNwjMCGk&list=PLHgsp7VP-mcjPKI3MCcXReywm9JeGM0_g&index=17

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง