สื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ม.1 สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=CWiu9LpH_4A&index=19&list=PLHgsp7VP-mcjpxBrqJ0Py-8rU80g4BRq3

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง