สื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ม.1 pH ของสารละลายกรดและเบส

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=eCjujtMyjtM&index=20&list=PLHgsp7VP-mcjpxBrqJ0Py-8rU80g4BRq3

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง