Category

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงสร้างภายนอกของสัตว์ ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงสร้างภายนอกของสัตว์ ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน้าที่ของอวัยวะภายนอกและการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของมนุษย์

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อวัยวะภายนอก

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 ส่วนประกอบของพืช

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจำแนกพืชในท้องถิ่น โดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจำแนกพืชในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ พืชบก พืชน้ำ

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

อ่านทั้งหมด