Category

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมฯ ป.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมฯ ป.6 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมฯ ป.6 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมฯ ป.6 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมฯ ป.6 การเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สังคมฯ ป.5 การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมฯ ป.6 การทำความดี

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมฯ ป.6 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สังคมฯ ป.5 หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สังคมฯ ป.5 หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สังคมฯ ป.5 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สังคมฯ ป.5 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด