ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อสิ้นสุดการผลิต 2

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อสิ้นสุดการผลิต 2

อ่านทั้งหมด

หลักทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 1

หลักทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 1

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 1

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 1

อ่านทั้งหมด

หน่วยผลิตเพิ่ม 1

หน่วยผลิตเพิ่ม 1

อ่านทั้งหมด

หลักทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 2

หลักทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 2

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

อ่านทั้งหมด

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อสิ้นสุดการผลิต 1

หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อสิ้นสุดการผลิต 1

อ่านทั้งหมด

หน่วยผลิตเพิ่ม 2

หน่วยผลิตเพิ่ม 2

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1

รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

อ่านทั้งหมด

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและไม่มีต้นทุนโอนมา 1

รายงานต้นทุน กรณีไม่มีงานระหว่างทำและไม่มีต้นทุนโอนมา 1

อ่านทั้งหมด