ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.1 โจทย์ปัญหาการลบ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ 1/1

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 1/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ป.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Prepositons

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 1 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ป.1 ภูมิประเทศและภูมิอากาศกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตอนที่ 3

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 How old Are You?

อ่านทั้งหมด

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 5/4

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.1 รูปเรขาคณิต

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน้าที่ของอวัยวะภายนอกและการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของมนุษย์

อ่านทั้งหมด

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 5 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด