ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

อักษรต่ำ คาบที่ 1/3

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป.1 การเขียนคำประสมสระอี

อ่านทั้งหมด

อักษรต่ำ คาบที่ 1 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ 3/4

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะต้องอ่าน, พยัญชนะไม่ลืม คาบที่ 3 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 3 สไลด์

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

อักษรต่ำ คาบที่ 1/1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป.1 การเขียนคำประสมสระอู

อ่านทั้งหมด

อักษรต่ำ คาบที่ 1/4

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ 3/3

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

อักษรต่ำ คาบที่ 2/1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ป.1 การเขียนสระโอ

อ่านทั้งหมด