ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กบ

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงพื้นบ้าน ตอน 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 1 การอ่านบทเพลง

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กก

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอน 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 การใช้พจนานุกรม ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กด

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงพื้นบ้าน ตอน 2

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอน 1

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 2 การอ่านบทร้อยกรอง

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ป.3 แต่งประโยคง่าย ๆ (คำคล้องจอง) ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด